๑. ประวัติความเป็นมาของตำบลไพล

      ตำบลไพล ตั้งอยู่ทางทิศเหนืออำเภอปราสาทโดยเส้นทางคมนาคมสายสุรินทร์ – ช่องจอม  เป็นระยะทางประมาณ ๒๕ กิโลเมตร และห่างจากตัวจังหวัดสุรินทร์ประมาณ ๓๑ กิโลเมตร ตำบลไพลเป็น ๑ ใน ๑๘ ตำบล ในเขตอำเภอปราสาท จังหวัดสุรินทร์ 

      ตำบลไพล ตั้งอยู่ในเขตการปกครองของอำเภอปราสาท ประกอบด้วย ๑๒ หมู่บ้าน ดังนี้ 

       หมู่ที่ ๑ บ้านไพล

       หมู่ที่ ๒ บ้านภูมิใหม่

       หมู่ที่ ๓ บ้านโคกโดง

       หมู่ที่ ๔ บ้านหินโคน

       หมู่ที่ ๕ บ้านสองสะโกม

       หมู่ที่ ๖ บ้านโคกลาว

       หมู่ที่ ๗ บ้านตะแบก

       หมู่ที่ ๘ บ้านโสนก

       หมู่ที่ ๙ บ้านเมืองเพชร

       หมู่ที่ ๑๐ บ้านโคกเพชร

       หมู่ที่ ๑๑ บ้านปวงตึก

       หมู่ที่ ๑๒ บ้านตาโกยพัฒนา

๒. ประวัติความเป็นมา กศน.ตำบลไพล

 

 

      ตำบลไพล ตั้งอยู่ทางทิศเหนืออำเภอปราสาทโดยเส้นทางคมนาคมสายสุรินทร์ – ช่องจอม ตำบลไพลเป็น ๑ ใน ๑๘ ตำบล ในเขตอำเภอปราสาท จังหวัดสุรินทร์ ตั้งอยู่ห่างจากตัวอำเภอปราสาทเป็นระยะทางประมาณ ๑๕ กิโลเมตร และห่างจากตัวจังหวัดสุรินทร์ประมาณ ๓๑ กิโลเมตร

 

 

     กศน.ตำบลไพล ตั้งอยู่  ณ ที่ทำการ องค์การบริการส่วนตำบลไพล หมู่ที่ ๑  ตำบลไพล  อำเภอปราสาท  จังหวัดสุรินทร์  เพื่อเป็นสถานที่พบกลุ่ม โดยมีบทบาทหน้าที่ในการจัดการศึกษาหลักสูตรการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน  พ.ศ.๒๕๕๑  เพื่อจัดการเรียนรู้ที่หลากหลายตามความต้องการของผู้เรียน เป็นแหล่งเรียนรู้ตลอดชีวิตอย่างทั่วถึงและเท่าเทียมกันสำหรับผู้สนใจและประชาชนในชุมชน โดยจัดการเรียนการระดับประถมศึกษา ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น และระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย การศึกษาต่อเนื่อง การศึกษาเพื่อพัฒนาอาชีพ การศึกษาเพื่อพัฒนาทักษะชีวิต การศึกษาเพื่อพัฒนาสังคมและชุมชน  และการศึกษาตามอัธยาศัย

 

 

๓. บุคลากรประจำ กศน.ตำบลไพล

 

นางสาวประณัฏฐ์จรี  ตั้งใจดี

ตำแหน่ง ครูกศน.ตำบล

 

นายคุณภัทร  อินทรนุช

ตำแหน่ง ครูศูนย์การเรียนชุมชน

 

๔. ช่องทางการติดต่อและประชาสัมพันธ์

- Fanpage facebook https://www.facebook.com/nfephlai

- Website http://plai.nfeprasat.ac.th/