ปรัชญา
          “คิดเป็น”  และ  “เศรษฐกิจพอเพียง”  


วิสัยทัศน์ 
           ภายในปี  2564   กศน.อำเภอปราสาท  มุ่งพัฒนาจัดการศึกษาตลอดชีวิตให้มีคุณภาพ  ภาคเกษตรกรรมสอดคล้องกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  ด้วยการจัดกิจกรรมที่หลากหลาย  เครือข่ายมีส่วนร่วม 
 

พันธกิจ
          1. จัดและส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยที่มีคุณภาพ เพื่อยกระดับการศึกษาพัฒนาทักษะการเรียนรู้ของประชาชนทุกกลุ่มเป้าหมายให้เหมาะสมทุกช่วงวัย และพร้อมรับการเปลี่ยนแปลง บริบททางสังคมและสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ตลอดชีวิต
          2. จัดกิจกรรมส่งเสริมให้ผู้เรียนมีความสามารถในการคิดอย่างเป็นระบบ คิดสร้างสรรค์ ตัดสินใจ แก้ปัญหาได้อย่างมีสติสมเหตุผล
          3. ส่งเสริมสนับสนุน และประสานการมีส่วนร่วมของภาคีเครือข่ายและชุมชน ในการจัดการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย และกระบวนการเรียนรู้ตลอดชีวิตของชุมชน รวมทั้งการดำเนินกิจกรรมของศูนย์การเรียน และแหล่งการเรียนรู้ในรูปแบบต่างๆ
          4. ส่งเสริมและพัฒนาการนำเทคโนโลยีทางการศึกษา และเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารมาใช้ให้เกิดประสิทธิภาพในการจัดการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยให้กับประชาชนอย่างถั่วถึง
          5. พัฒนาหลักสูตร รูปแบบการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ เทคโนโลยี สื่อและนวัตกรรม การวัด และประเมินผลในทุกรูปแบบให้สอดคล้องกับบริบทในปัจจุบัน
          6. พัฒนาบุคลากรและระบบบริหารการจัดการให้มีประสิทธิภาพ เพื่อมุ่งจัดการศึกษาที่มีคุณภาพโดยยึดหลักธรรมมาภิบาลและการมีส่วนร่วม