โครงสร้างหลักสูตร  กศน.

กิจกรรมหลักในการจัดการศึกษา  
     1. จัดกิจกรรมการศึกษาขั้นพื้นฐาน
     2. จัดกิจกรรมการศึกษาเพื่อพัฒนาทักษะชีวิต
     3. จัดกิจกรรมการศึกษาเพื่อพัฒนาอาชีพ
     4. จัดกิจกรรมการศึกษาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
     5. จัดกิจกรรมการศึกษาตามอัธยาศัย
 
สาระการเรียนรู้
     สาระการเรียนรู้ ประกอบด้วย 5 สาระดังนี้
         1. สาระทักษะการเรียนรู้  เป็นสาระเกี่ยวกับการเรียนรู้ด้วยตนเอง การใช้แหล่งเรียนรู้ การจัดการความรู้ การคิดเป็น และการวิจัยอย่างง่าย
         2. สาระความรู้พื้นฐาน  เป็นสาระเกี่ยวกับภาษาและการสื่อสาร  คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
         3. สาระการประกอบอาชีพ    เป็นสาระเกี่ยวกับการมองเห็นช่องทางและการตัดสินใจประกอบอาชีพ  ทักษะในอาชีพ  การจัดการอาชีพอย่างมีคุณธรรม และการพัฒนาอาชีพให้มีความมั่นคง
         4. สาระทักษะการดำเนินชีวิต   เป็นสาระเกี่ยวกับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง สุขศึกษา พลศึกษา  และศิลปศึกษา
         5. สาระการพัฒนาสังคม   เป็นสาระเกี่ยวกับภูมิศาสตร์ ประวัติศาสตร์ เศรษฐศาสตร์ การเมือง  การปกครอง ศาสนา วัฒนธรรม ประเพณี  หน้าที่พลเมือง และการพัฒนาตนเอง ครอบครัวชุมชน สังคม
 
 
แผนการลงทะเบียนหลักสูตรการศึกษานอกระบบ
ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551
ระดับประถม
 
 
 
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
 
 
 
ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย