บทเรียนออนไลน์ ระดับประถมศึกษา

ครั้งที่ 1 การปฐมนิเทศนักศึกษา ประจำภาคเรียนที่ 1/2565

    

QR CODE คู่มือ/ใบความรู้ สื่อการเรียนรู้

 

ครั้งที่ 2 วิชาภาษาไทย (พท11001)หัวเรื่อง การอ่านออกเสียงและการอ่านในใจ

QR CODE ใบความรู้ สื่อการเรียนรู้ ใบงานออนไลน์ แบบทดสอบออนไลน์

 

ครั้งที่ 3 วิชาภาษาไทย (พท11001)หัวเรื่องการอ่านร้อยแก้ว ร้อยกรอง และการเขียนเรียงความ

QR CODE ใบความรู้ สื่อการเรียนรู้ ใบงานออนไลน์ แบบทดสอบออนไลน์

 

ครั้งที่ 4 วิชาภาษาไทย (พท11001)หัวเรื่องการเขียน

QR CODE ใบความรู้ สื่อการเรียนรู้ ใบงานออนไลน์ แบบทดสอบออนไลน์

 

ครั้งที่ 5 วิชาภาษาไทย (พท11001)หัวเรื่องหลักการใช้ภาษา วรรณคดี และวรรณกรรม

QR CODE ใบความรู้ สื่อการเรียนรู้ ใบงานออนไลน์ แบบทดสอบออนไลน์

 

ครั้งที่ 6 วิชาเศรษฐกิจพอเพียง (ทช11002)หัวเรื่อง หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

QR CODE ใบความรู้ สื่อการเรียนรู้ ใบงานออนไลน์ แบบทดสอบออนไลน์

 

ครั้งที่ 7 วิชาสุขศึกษา พลศึกษา (ทช11002)หัวเรื่อง ร่างกายของเรา

QR CODE ใบความรู้ สื่อการเรียนรู้ ใบงานออนไลน์ แบบทดสอบออนไลน์
 

 

ครั้งที่ 8 วิชาสุขศึกษา พลศึกษา (ทช11002)หัวเรื่องการดูแลสุขภาพ

QR CODE ใบความรู้ สื่อการเรียนรู้ ใบงานออนไลน์ แบบทดสอบออนไลน์

 

ครั้งที่ 9 วิชาสุขศึกษา พลศึกษา (ทช11002)หัวเรื่องโรคติดต่อ

QR CODE ใบความรู้ สื่อการเรียนรู้ ใบงานออนไลน์ แบบทดสอบออนไลน์
 

 

ครั้งที่ 10 วิชาศิลปศึกษา (ทช11003)หัวเรื่องความหมาย ความสำคัญ ความเป็นมา ความงาม และความซาบซึ้งของงานทัศนศิลป์พื้นบ้าน

QR CODE ใบความรู้ สื่อการเรียนรู้ ใบงานออนไลน์ แบบทดสอบออนไลน์
 

 

ครั้งที่ 11 วิชาศิลปศึกษา (ทช11003)หัวเรื่องความหมาย ความสำคัญ ประวัติความเป็นมา และวิวัฒนาการของเครื่องดนตรีพื้นบ้าน

QR CODE ใบความรู้ สื่อการเรียนรู้ ใบงานออนไลน์ แบบทดสอบออนไลน์

 

ครั้งที่ 12 วิชาศิลปศึกษา (ทช11003)หัวเรื่องความหมาย ความสำคัญ ความเป็นมาและวิวัฒนาการของเครื่องดนตรีพื้นบ้านประเภทต่างๆ

QR CODE ใบความรู้ สื่อการเรียนรู้ ใบงานออนไลน์ แบบทดสอบออนไลน์

 

ครั้งที่ 13 วิชาประวัติศาสตร์ชาติไทย (สค12024)หัวเรื่อง ความภูมิใจในความเป็นชาติไทย และบุญคุณพระมหากษัตริย์ไทย

QR CODE ใบความรู้ สื่อการเรียนรู้ ใบงานออนไลน์ แบบทดสอบออนไลน์

 

ครั้งที่ 14 วิชาประวัติศาสตร์ชาติไทย (สค12024)หัวเรื่องบุญคุณพระมหากษัตริย์ไทย สมัยกรุงรัตนโกสินทร์

QR CODE ใบความรู้ สื่อการเรียนรู้ ใบงานออนไลน์ แบบทดสอบออนไลน์
 

 

ครั้งที่ 15 วิชาประวัติศาสตร์ชาติไทย (สค12024)หัวเรื่องพระราชประวัติ และพระราชกรณียกิจ ที่สำคัญ ของพระมหากษัตริย์ไทย สมัยสุโขทัย

QR CODE ใบความรู้ สื่อการเรียนรู้ ใบงานออนไลน์ แบบทดสอบออนไลน์

 

ครั้งที่ 16 วิชาโครงงานเพื่อพัฒนาทักษะการเรียนรู้ (ทร 13046)  หัวเรื่องการแสวงหาความรู้ด้วยตนเองโดยวิธีโครงงาน

QR CODE ใบความรู้ สื่อการเรียนรู้ ใบงานออนไลน์ แบบทดสอบออนไลน์
 

ครั้งที่ 17 วิชาโครงงานเพื่อพัฒนาทักษะการเรียนรู้ (ทร 13046)  หัวเรื่องการเขียนโครงงาน และการลงมือปฏิบัติ 

QR CODE ใบความรู้ สื่อการเรียนรู้ ใบงานออนไลน์ แบบทดสอบออนไลน์

 

ครั้งที่ 18 วิชาโครงงานเพื่อพัฒนาทักษะการเรียนรู้ (ทร 13046)  หัวเรื่องการเขียนรายงานโครงงานเพื่อพัฒนาทักษะ การเรียนรู้

QR CODE ใบความรู้ สื่อการเรียนรู้ ใบงานออนไลน์ แบบทดสอบออนไลน์

 

ครั้งที่ 19 วิชาโครงงานเพื่อพัฒนาทักษะการเรียนรู้ (ทร 13046)  หัวเรื่ององค์ประกอบของโครงงาน และการประเมินโครงงาน

QR CODE ใบความรู้ สื่อการเรียนรู้ ใบงานออนไลน์ แบบทดสอบออนไลน์