บทเรียนออนไลน์ ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย

ครั้งที่ 1 การปฐมนิเทศนักศึกษา ประจำภาคเรียนที่ 1/2565

    

QR CODE คู่มือ/ใบความรู้ สื่อการเรียนรู้

 

ครั้งที่ 2 วิชา ภาษาไทย  เรื่อง  การฟัง การพูดและการอ่าน

 
  QR CODE ใบความรู้ สื่อการเรียนรู้ ใบงานออนไลน์ แบบทดสอบออนไลน์
 
 

 

ครั้งที่ 3 วิชา ภาษาไทย เรื่อง  การอ่าน   

 
QR CODE ใบความรู้ สื่อการเรียนรู้ ใบงานออนไลน์ แบบทดสอบออนไลน์
 

 

ครั้งที่ 4 วิชา ภาษาไทย  เรื่อง การเขียน

QR CODE ใบความรู้ สื่อการเรียนรู้ ใบงานออนไลน์ แบบทดสอบออนไลน์
 

 

ครั้งที่ 5 วิชา ภาษาไทย เรื่อง หลักการใช้ภาษา

QR CODE ใบความรู้ สื่อการเรียนรู้ ใบงานออนไลน์ แบบทดสอบออนไลน์
 

 

ครั้งที่ 6 วิชา เศรษฐกิจพอเพียง เรื่อง  การแก้ปัญหาชุมชน

QR CODE ใบความรู้ สื่อการเรียนรู้ ใบงานออนไลน์ แบบทดสอบออนไลน์

 

ครั้งที่ 7 วิชา สุขศึกษา  พลศึกษา เรื่อง  เสริมสร้างสุขภาพ

QR CODE ใบความรู้ สื่อการเรียนรู้ ใบงานออนไลน์ แบบทดสอบออนไลน์

 

ครั้งที่ 8 วิชา สุขศึกษา  พลศึกษา เรื่อง  โรคที่ถ่ายทอดทางพันธุรกรรม

QR CODE ใบความรู้ สื่อการเรียนรู้ ใบงานออนไลน์ แบบทดสอบออนไลน์
 

 

ครั้งที่ 9 วิชา ศิลปศึกษา เรื่อง  ทัศนศิลป์สากล

QR CODE ใบความรู้ สื่อการเรียนรู้ ใบงานออนไลน์ แบบทดสอบออนไลน์

 

ครั้งที่ 10 วิชาศิลปศึกษา เรื่อง นาฏศิลป์สากล  

QR CODE ใบความรู้ สื่อการเรียนรู้ ใบงานออนไลน์ แบบทดสอบออนไลน์

 

ครั้งที่ 11 วิชาประวัติศาสตร์ชาติไทย เรื่อง  ความภูมิใจในความเป็นไทย การประยุกต์ใช้วิธีการทางประวัติศาสตร์

QR CODE ใบความรู้ สื่อการเรียนรู้ ใบงานออนไลน์ แบบทดสอบออนไลน์

 

ครั้งที่ 12 วิชาประวัติศาสตร์ชาติไทย เรื่อง การประยุกต์ใช้วิธีการทางประวัติศาสตร์ พระราชกรณียกิจของพระมหากษัตริย์ไทยสมัยรัตนโกสินทร์

QR CODE ใบความรู้ สื่อการเรียนรู้ ใบงานออนไลน์ แบบทดสอบออนไลน์
 

ครั้งที่ 13 วิชา ประวัติศาสตร์ชาติไทย  เรื่อง  มรดกไทยสมัยรัตนโกสินทร์การเปลี่ยนแปลงของชาติไทยสมัยรัตนโกสินทร์

QR CODE ใบความรู้ สื่อการเรียนรู้ ใบงานออนไลน์ แบบทดสอบออนไลน์
 

 

ครั้งที่ 14 วิชาโครงงานเพื่อพัฒนาทักษะการเรียนรู้ เรื่อง  แนวคิดเกี่ยวกับการจัดการความรู้, รูปแบบและกระบวนการในการจัดการความรู้

QR CODE ใบความรู้ สื่อการเรียนรู้ ใบงานออนไลน์ แบบทดสอบออนไลน์
 

 

ครั้งที่ 15 วิชาโครงงานเพื่อพัฒนาทักษะการเรียนรู้ เรื่อง  สถิติง่ายๆ เพื่อการวิจัย, วิจัยในชุมชน

QR CODE ใบความรู้ สื่อการเรียนรู้ ใบงานออนไลน์ แบบทดสอบออนไลน์
 

 

ครั้งที่ 16 วิชา หลักภาษาไทย เรื่อง  ระบบเสียงในภาษาไทย

QR CODE ใบความรู้ สื่อการเรียนรู้ ใบงานออนไลน์ แบบทดสอบออนไลน์
 

 

ครั้งที่ 17 วิชาหลักภาษาไทย เรื่อง  อักษรไทย

QR CODE ใบความรู้ สื่อการเรียนรู้ ใบงานออนไลน์ แบบทดสอบออนไลน์
 

ครั้งที่ 18 วิชา หลักภาษาไทย เรื่อง  คำและการประกอบคำ

QR CODE ใบความรู้ สื่อการเรียนรู้ ใบงานออนไลน์ แบบทดสอบออนไลน์
 

 

ครั้งที่ 19 วิชาหลักภาษาไทย เรื่อง  คำไทยแท้และคำที่มาจากภาษาอื่น   

QR CODE ใบความรู้ สื่อการเรียนรู้ ใบงานออนไลน์ แบบทดสอบออนไลน์