บทเรียนออนไลน์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น

ครั้งที่ 1 การปฐมนิเทศนักศึกษา ประจำภาคเรียนที่ 1/2565

    

QR CODE คู่มือ/ใบความรู้ สื่อการเรียนรู้

 

ครั้งที่ 2 วิชาภาษาไทย (พท21001)  หัวเรื่อง การฟัง การดู และการพูด

QR CODE  ใบความรู้ สื่อการเรียนรู้ ใบงานออนไลน์ แบบทดสอบออนไลน์

 

ครั้งที่ 3 วิชาภาษาไทย (พท21001)  หัวเรื่องการอ่าน

QR CODE ใบความรู้ สื่อการเรียนรู้ ใบงานออนไลน์ แบบทดสอบออนไลน์

 

ครั้งที่ 4  วิชาภาษาไทย (พท21001)  หัวเรื่องการเขียน

QR CODE ใบความรู้ สื่อการเรียนรู้ ใบงานออนไลน์ แบบทดสอบออนไลน์

 

ครั้งที่ 5 วิชาภาษาไทย (พท21001)  หัวเรื่องหลักการใช้ภาษา

QR CODE ใบความรู้ สื่อการเรียนรู้ ใบงานออนไลน์ แบบทดสอบออนไลน์

 

ครั้งที่ 6 วิชาภาษาไทย (พท21001)  หัวเรื่องวรรณคดี และวรรณกรรม

QR CODE ใบความรู้ สื่อการเรียนรู้ ใบงานออนไลน์ แบบทดสอบออนไลน์

 

ครั้งที่ 7 วิชาเศรษฐกิจพอเพียง (ทช21001)  หัวเรื่อง ประกอบอาชีพอย่างพอเพียง

QR CODE ใบความรู้ สื่อการเรียนรู้ ใบงานออนไลน์ แบบทดสอบออนไลน์

 

ครั้งที่ 8  วิชาเศรษฐกิจพอเพียง (ทช21001)  หัวเรื่องสร้างเครือข่ายดําเนินชีวิตแบบพอเพียง

QR CODE ใบความรู้ สื่อการเรียนรู้ ใบงานออนไลน์ แบบทดสอบออนไลน์

 

ครั้งที่ 9  วิชาสุขศึกษา พลศึกษา (ทช21002) หัวเรื่อง โรคระบาด

QR CODE ใบความรู้ สื่อการเรียนรู้ ใบงานออนไลน์ แบบทดสอบออนไลน์

 

ครั้งที่ 10  วิชาสุขศึกษา พลศึกษา (ทช21002) หัวเรื่องการป้องกันสารเสพติด

QR CODE ใบความรู้ สื่อการเรียนรู้ ใบงานออนไลน์ แบบทดสอบออนไลน์

 

ครั้งที่ 11 วิชาศิลปศึกษา (ทช21003)  หัวเรื่อง ทัศนศิลป์ไทย

QR CODE ใบความรู้ สื่อการเรียนรู้ ใบงานออนไลน์ แบบทดสอบออนไลน์

 

ครั้งที่ 12 วิชาศิลปศึกษา (ทช21003)  หัวเรื่อง ดนตรีไทย นาฏศิลป์ไทย

QR CODE ใบความรู้ สื่อการเรียนรู้ ใบงานออนไลน์ แบบทดสอบออนไลน์

 

ครั้งที่ 13 วิชาประวัติศาสตร์ชาติไทย (สค22020) หัวเรื่อง ความภูมิใจในความเป็นไทย

QR CODE ใบความรู้ สื่อการเรียนรู้ ใบงานออนไลน์ แบบทดสอบออนไลน์

 

ครั้งที่ 14 วิชาประวัติศาสตร์ชาติไทย (สค22020) หัวเรื่องมรดกไทยสมัยกรุงศรีอยุธยาและกรุงธนบุรี

QR CODE ใบความรู้ สื่อการเรียนรู้ ใบงานออนไลน์ แบบทดสอบออนไลน์

 

ครั้งที่ 15 วิชาประวัติศาสตร์ชาติไทย (สค22020) หัวเรื่องบทเรียนจาก เหตุการณ์ทาง ประวัติศาสตร์ ในสมัยกรุงศรี อยุธยาและ กรุงธนบุรี

QR CODE ใบความรู้ สื่อการเรียนรู้ ใบงานออนไลน์ แบบทดสอบออนไลน์
 

 

ครั้งที่ 16 วิชาประวัติศาสตร์ชาติไทย (สค22020) หัวเรื่องความสัมพันธ์ กับต่างประเทศ ในสมัยกรุงศรี อยุธยาและ กรุงธนบุรี

QR CODE ใบความรู้ สื่อการเรียนรู้ ใบงานออนไลน์ แบบทดสอบออนไลน์

 

ครั้งที่ 17 วิชาโครงงานเพื่อพัฒนาทักษะการเรียนรู้ (ทร 23013) หัวเรื่องวิธีการค้นหาตัวเอง 

QR CODE ใบความรู้ สื่อการเรียนรู้ ใบงานออนไลน์ แบบทดสอบออนไลน์

 

ครั้งที่ 18 วิชาโครงงานเพื่อพัฒนาทักษะการเรียนรู้ (ทร 23013) หัวเรื่องรูปแบบการเรียนรู้ด้วยตนเอง

QR CODE ใบความรู้ สื่อการเรียนรู้ ใบงานออนไลน์ แบบทดสอบออนไลน์
 

 

ครั้งที่ 19 วิชาโครงงานเพื่อพัฒนาทักษะการเรียนรู้ (ทร 23013) หัวเรื่ององค์ประกอบของการวางแผนการเรียนรู้

QR CODE ใบความรู้ สื่อการเรียนรู้ ใบงานออนไลน์ แบบทดสอบออนไลน์