บทเรียนออนไลน์ ระดับประถมศึกษา

ครั้งที่ 1 การปฐมนิเทศนักศึกษา ประจำภาคเรียนที่ 2/2564

    

QR CODE คู่มือ/ใบความรู้ สื่อการเรียนรู้

 

ครั้งที่ 2 วิชาช่องทางการเข้าสู่อาชีพ (อช11001)หัวเรื่อง การงานอาชีพ

QR CODE ใบความรู้ สื่อการเรียนรู้ ใบงานออนไลน์ แบบทดสอบออนไลน์

 

ครั้งที่ 3 วิชาช่องทางการเข้าสู่อาชีพ (อช11001)หัวเรื่อง การงานอาชีพ

QR CODE ใบความรู้ สื่อการเรียนรู้ ใบงานออนไลน์ แบบทดสอบออนไลน์

 

ครั้งที่ 4 วิชาช่องทางการเข้าสู่อาชีพ (อช11001)หัวเรื่อง การตัดสินใจเข้าสู่อาชีพ

QR CODE ใบความรู้ สื่อการเรียนรู้ ใบงานออนไลน์ แบบทดสอบออนไลน์

 

ครั้งที่ 5 วิชาทักษะการประกอบอาชีพ (อช11002)หัวเรื่อง ทักษะการเข้าสู่อาชีพ

QR CODE ใบความรู้ สื่อการเรียนรู้ ใบงานออนไลน์ แบบทดสอบออนไลน์

 

ครั้งที่ 6 วิชาทักษะการประกอบอาชีพ (อช11002)หัวเรื่อง การทำแผนธุรกิจ เพื่อการเข้าสู่อาชีพ

QR CODE ใบความรู้ สื่อการเรียนรู้ ใบงานออนไลน์ แบบทดสอบออนไลน์

 

ครั้งที่ 7 วิชาทักษะการประกอบอาชีพ (อช11002)หัวเรื่อง การจัดการการผลิตหรือการบริการ

QR CODE ใบความรู้ สื่อการเรียนรู้ ใบงานออนไลน์ แบบทดสอบออนไลน์
 

 

ครั้งที่ 8 วิชาทักษะการประกอบอาชีพ (อช11002)หัวเรื่อง การจัดการการตลาด

QR CODE ใบความรู้ สื่อการเรียนรู้ ใบงานออนไลน์ แบบทดสอบออนไลน์

 

ครั้งที่ 9 วิชาทักษะการประกอบอาชีพ (อช11002)หัวเรื่อง โครงการเข้าสู่อาชีพ

QR CODE ใบความรู้ สื่อการเรียนรู้ ใบงานออนไลน์ แบบทดสอบออนไลน์
 

 

ครั้งที่ 10 วิชาทักษะการประกอบอาชีพ (อช11002)หัวเรื่อง โครงการเข้าสู่อาชีพ

QR CODE ใบความรู้ สื่อการเรียนรู้ ใบงานออนไลน์ แบบทดสอบออนไลน์
 

 

ครั้งที่ 11 วิชาพัฒนาอาชีพให้มีอยู่มีกิน (อช11003)หัวเรื่อง การจัดทำแผนพัฒนาการผลิตหรือการบริการ

QR CODE ใบความรู้ สื่อการเรียนรู้ ใบงานออนไลน์ แบบทดสอบออนไลน์

 

ครั้งที่ 12 วิชาพัฒนาอาชีพให้มีอยู่มีกิน (อช11003)หัวเรื่อง การพัฒนาธุรกิจเชิงรุก

QR CODE ใบความรู้ สื่อการเรียนรู้ ใบงานออนไลน์ แบบทดสอบออนไลน์

 

ครั้งที่ 13 วิชาพัฒนาอาชีพให้มีอยู่มีกิน (อช11003)หัวเรื่อง โครงการพัฒนาอาชีพให้มีอยู่มีกิน

QR CODE ใบความรู้ สื่อการเรียนรู้ ใบงานออนไลน์ แบบทดสอบออนไลน์

 

ครั้งที่ 14 วิชาพระพุทธศาสนา (สค 13053)  หัวเรื่องสถานที่สำคัญทางพุทธศาสนา

QR CODE ใบความรู้ สื่อการเรียนรู้ ใบงานออนไลน์ แบบทดสอบออนไลน์
 

 

ครั้งที่ 15 วิชาพระพุทธศาสนา (สค 13053)  หัวเรื่องสถานที่สำคัญทางพุทธศาสนา

QR CODE ใบความรู้ สื่อการเรียนรู้ ใบงานออนไลน์ แบบทดสอบออนไลน์

 

ครั้งที่ 16 วิชาพระพุทธศาสนา (สค 13053)  หัวเรื่องบุคคลสำคัญทางศาสนาต่างๆ

QR CODE ใบความรู้ สื่อการเรียนรู้ ใบงานออนไลน์ แบบทดสอบออนไลน์
 

ครั้งที่ 17 วิชาพระพุทธศาสนา (สค 13053)  หัวเรื่องบุคคลสำคัญทางศาสนาต่างๆ

QR CODE ใบความรู้ สื่อการเรียนรู้ ใบงานออนไลน์ แบบทดสอบออนไลน์

 

ครั้งที่ 18 วิชาแหล่งเรียนรู้ในชุมชน (ทร02021) หัวเรื่องแหล่งเรียนรู้ในชุมชนใกล้ตัว

QR CODE ใบความรู้ สื่อการเรียนรู้ ใบงานออนไลน์ แบบทดสอบออนไลน์

 

ครั้งที่ 19 วิชาแหล่งเรียนรู้ในชุมชน (ทร02021) หัวเรื่องแหล่งเรียนรู้ในชุมชนใกล้ตัว

QR CODE ใบความรู้ สื่อการเรียนรู้ ใบงานออนไลน์ แบบทดสอบออนไลน์