บทเรียนออนไลน์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น

ครั้งที่ 1 การปฐมนิเทศนักศึกษา ประจำภาคเรียนที่ 2/2564

    

QR CODE คู่มือ/ใบความรู้ สื่อการเรียนรู้

 

ครั้งที่ 2 วิชาช่องทางการพัฒนาอาชีพ (อช21001)  หัวเรื่อง การงานอาชีพ

QR CODE  ใบความรู้ สื่อการเรียนรู้ ใบงานออนไลน์ แบบทดสอบออนไลน์

 

ครั้งที่ 3 วิชาช่องทางการพัฒนาอาชีพ (อช21001) หัวเรื่อง ช่องทางการพัฒนาอาชีพ

QR CODE ใบความรู้ สื่อการเรียนรู้ ใบงานออนไลน์ แบบทดสอบออนไลน์

 

ครั้งที่ 4  วิชาช่องทางการพัฒนาอาชีพ (อช21001) หัวเรื่อง การตัดสินใจเลือกพัฒนาอาชีพ

QR CODE ใบความรู้ สื่อการเรียนรู้ ใบงานออนไลน์ แบบทดสอบออนไลน์

 

ครั้งที่ 5 วิชาทักษะการพัฒนาอาชีพ (อช21002)  หัวเรื่อง การทำแผนธุรกิจเพื่อพัฒนาอาชีพ

QR CODE ใบความรู้ สื่อการเรียนรู้ ใบงานออนไลน์ แบบทดสอบออนไลน์

 

ครั้งที่ 6 วิชาทักษะการพัฒนาอาชีพ (อช21002)  หัวเรื่อง การจัดการความเสี่ยง

QR CODE ใบความรู้ สื่อการเรียนรู้ ใบงานออนไลน์ แบบทดสอบออนไลน์

 

ครั้งที่ 7 วิชาทักษะการพัฒนาอาชีพ (อช21002)  หัวเรื่อง การจัดการตลาด

QR CODE ใบความรู้ สื่อการเรียนรู้ ใบงานออนไลน์ แบบทดสอบออนไลน์

 

ครั้งที่ 8  วิชาทักษะการพัฒนาอาชีพ (อช21002)  หัวเรื่อง การขับเคลื่อนเพื่อพัฒนาธุรกิจ

QR CODE ใบความรู้ สื่อการเรียนรู้ ใบงานออนไลน์ แบบทดสอบออนไลน์

 

ครั้งที่ 9  วิชาการพัฒนาอาชีพให้มีความเข้มแข็ง (อช21003) หัวเรื่อง ศักยภาพธุรกิจและการจัดทำแผนพัฒนาการตลาด

QR CODE ใบความรู้ สื่อการเรียนรู้ ใบงานออนไลน์ แบบทดสอบออนไลน์

 

ครั้งที่ 10  วิชาการพัฒนาอาชีพให้มีความเข้มแข็ง (อช21003)  หัวเรื่อง การจัดทำแผนพัฒนาการตลาดและการจัดทำแผนพัฒนาการผลิตหรือการบริการ

QR CODE ใบความรู้ สื่อการเรียนรู้ ใบงานออนไลน์ แบบทดสอบออนไลน์

 

ครั้งที่ 11 วิชาการพัฒนาอาชีพให้มีความเข้มแข็ง (อช21003)  หัวเรื่อง การพัฒนาธุรกิจและโครงการพัฒนาอาชีพให้มีความเข้มแข็ง

QR CODE ใบความรู้ สื่อการเรียนรู้ ใบงานออนไลน์ แบบทดสอบออนไลน์

 

ครั้งที่ 12 วิชาการเขียนเพื่อการเรียนรู้ (พท 23015) หัวเรื่อง ประเภทของจดหมายและการเขียนรายงาน

QR CODE ใบความรู้ สื่อการเรียนรู้ ใบงานออนไลน์ แบบทดสอบออนไลน์

 

ครั้งที่ 13 วิชาการเขียนเพื่อการเรียนรู้ (พท 23015) หัวเรื่อง ลักษณะของจดหมายแต่ละประเภท และรูปแบบการเขียนรายงาน

QR CODE ใบความรู้ สื่อการเรียนรู้ ใบงานออนไลน์ แบบทดสอบออนไลน์

 

ครั้งที่ 14 วิชาการเขียนเพื่อการเรียนรู้ (พท 23015) หัวเรื่อง เขียนจดหมายกิจธุระ

QR CODE ใบความรู้ สื่อการเรียนรู้ ใบงานออนไลน์ แบบทดสอบออนไลน์

 

ครั้งที่ 15 วิชาการเขียนเพื่อการเรียนรู้ (พท 23015) หัวเรื่อง การเขียนรายงาน

QR CODE ใบความรู้ สื่อการเรียนรู้ ใบงานออนไลน์ แบบทดสอบออนไลน์
 

 

ครั้งที่ 16 วิชาเทคโนโลยีเพื่อการเรียนรู้ (ทร 23010) หัวเรื่อง คอมพิวเตอร์และระบบเครือข่าย

QR CODE ใบความรู้ สื่อการเรียนรู้ ใบงานออนไลน์ แบบทดสอบออนไลน์

 

ครั้งที่ 17วิชาเทคโนโลยีเพื่อการเรียนรู้ (ทร 23010) หัวเรื่อง โปรแกรมไมโครซอฟท์ วินโดวส์ XP (Microsoft Windows XP)

QR CODE ใบความรู้ สื่อการเรียนรู้ ใบงานออนไลน์ แบบทดสอบออนไลน์

 

ครั้งที่ 18 วิชาเทคโนโลยีเพื่อการเรียนรู้ (ทร 23010) หัวเรื่อง โปรแกรมไมโครซอฟท์เวิร์ด (Microsoft Word)

QR CODE ใบความรู้ สื่อการเรียนรู้ ใบงานออนไลน์ แบบทดสอบออนไลน์
 

 

ครั้งที่ 19 วิชาเทคโนโลยีเพื่อการเรียนรู้ (ทร 23010)  หัวเรื่อง โปรแกรมไมโครซอฟท์เอ็กเซล(Microsoft Excel)  และโปรแกรมไมโครซอฟท์เพาเวอร์พอยต์(Microsoft Power point)

QR CODE ใบความรู้ สื่อการเรียนรู้ ใบงานออนไลน์ แบบทดสอบออนไลน์