บทเรียนออนไลน์ ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย

ครั้งที่ 1 การปฐมนิเทศนักศึกษา ประจำภาคเรียนที่ 2/2564

    

QR CODE คู่มือ/ใบความรู้ สื่อการเรียนรู้

 

ครั้งที่ 2 วิชา ช่องทางการขยายอาชีพ  เรื่อง  การงานอาชีพ

 
  QR CODE ใบความรู้ สื่อการเรียนรู้ ใบงานออนไลน์ แบบทดสอบออนไลน์
 
 

 

ครั้งที่ 3 วิชา ช่องทางการขยายอาชีพ เรื่อง  การงานอาชีพ , ช่องทางการขยายอาชีพ     

 
QR CODE ใบความรู้ สื่อการเรียนรู้ ใบงานออนไลน์ แบบทดสอบออนไลน์
 

 

ครั้งที่ 4 วิชา ช่องทางการขยายอาชีพ  เรื่อง ช่องทางการขยายอาชีพ

QR CODE ใบความรู้ สื่อการเรียนรู้ ใบงานออนไลน์ แบบทดสอบออนไลน์
 

 

ครั้งที่ 5 วิชา ทักษะการขยายอาชีพ เรื่อง ทักษะการขายอาชีพ

QR CODE ใบความรู้ สื่อการเรียนรู้ ใบงานออนไลน์ แบบทดสอบออนไลน์
 

 

ครั้งที่ 6 วิชา ทักษะการขยายอาชีพ เรื่อง  การจัดการความเสี่ยง,การจัดการการผลิต,บริการ  

QR CODE ใบความรู้ สื่อการเรียนรู้ ใบงานออนไลน์ แบบทดสอบออนไลน์

 

ครั้งที่ 7 วิชา ทักษะการขยายอาชีพ เรื่อง  การจัดการตลาด , บัญชีธุรกิจ

QR CODE ใบความรู้ สื่อการเรียนรู้ ใบงานออนไลน์ แบบทดสอบออนไลน์

 

ครั้งที่ 8 วิชา ทักษะการขยายอาชีพ เรื่อง  การขับเคลื่อนธุรกิจเพื่อขยายอาชีพและโครงการขยายอาชีพ

QR CODE ใบความรู้ สื่อการเรียนรู้ ใบงานออนไลน์ แบบทดสอบออนไลน์
 

 

ครั้งที่ 9 วิชา พัฒนาอาชีพให้มีความมั่นคง เรื่อง  ศักยภาพธุรกิจและการจัดทำแผนพัฒนาการตลาด

QR CODE ใบความรู้ สื่อการเรียนรู้ ใบงานออนไลน์ แบบทดสอบออนไลน์

 

ครั้งที่ 10 วิชาพัฒนาอาชีพให้มีความมั่นคง เรื่อง  การจัดทำแผนพัฒนาการผลิต บริการ  

QR CODE ใบความรู้ สื่อการเรียนรู้ ใบงานออนไลน์ แบบทดสอบออนไลน์

 

ครั้งที่ 11 วิชาความรอบรู้ในการเรียนระดับ ม.ปลาย เรื่อง  วิธีการเรียนรู้ด้วยตนเอง

QR CODE ใบความรู้ สื่อการเรียนรู้ ใบงานออนไลน์ แบบทดสอบออนไลน์

 

ครั้งที่ 12 วิชาความรอบรู้ในการเรียนระดับ ม.ปลาย เรื่อง  การนำความรู้ที่ได้ไปใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อตนเอง ครอบครัว ชุมชน สังคม

QR CODE ใบความรู้ สื่อการเรียนรู้ ใบงานออนไลน์ แบบทดสอบออนไลน์
 

 

ครั้งที่ 13 วิชา ความรอบรู้ในการเรียนระดับ ม.ปลาย เรื่อง  สรุปองค์ความรู้ที่ได้จากการศึกษารายวิชาต่าง ๆ

QR CODE ใบความรู้ สื่อการเรียนรู้ ใบงานออนไลน์ แบบทดสอบออนไลน์
 

 

ครั้งที่ 14 วิชาพืชสมุนไพรกับการดูแลสุขภาพ เรื่อง  พืชสมุนไพรและการจำแนกประเภท

QR CODE ใบความรู้ สื่อการเรียนรู้ ใบงานออนไลน์ แบบทดสอบออนไลน์
 

 

ครั้งที่ 15 วิชาพืชสมุนไพรกับการดูแลสุขภาพ เรื่อง  ประโยชน์ของสมุนไพรต่อสุขภาพ

QR CODE ใบความรู้ สื่อการเรียนรู้ ใบงานออนไลน์ แบบทดสอบออนไลน์
 

 

ครั้งที่ 16 วิชาทำบัญชีมีพอใช้ให้พอเพียง เรื่อง  การบันทึกรายรับ-รายจ่ายของตนเอง ครอบครัว        และการประกอบอาชีพ

QR CODE ใบความรู้ สื่อการเรียนรู้ ใบงานออนไลน์ แบบทดสอบออนไลน์
 

 

ครั้งที่ 17 วิชาคุณธรรมในการประกอบอาชีพ เรื่อง  ความสำคัญของหลักธรรม อริยสัจ4

QR CODE ใบความรู้ สื่อการเรียนรู้ ใบงานออนไลน์ แบบทดสอบออนไลน์
 

 

ครั้งที่ 18 วิชา คุณธรรมในการประกอบอาชีพ เรื่อง  การนำคุณธรรมมาใช้ในการปฏิบัติงาน

QR CODE ใบความรู้ สื่อการเรียนรู้ ใบงานออนไลน์ แบบทดสอบออนไลน์
 

 

ครั้งที่ 19 วิชาคุณธรรมในการประกอบอาชีพ เรื่อง  หลักธรรมาภิบาลในการประกอบอาชีพ   

QR CODE ใบความรู้ สื่อการเรียนรู้ ใบงานออนไลน์ แบบทดสอบออนไลน์