1.ชื่อแหล่งเรียนรู้  : สวนกล้วยหอมและพันธุ์ไม้บ้านไพล

2.เจ้าของแหล่งเรียนรู้/ผู้รู้/ปราชญ์ : นายบุญธรรม  ทวีสิน

3.ที่ตั้ง : 93 หมู่ 1 บ้านไพล..ตำบลไพล อำเภอปราสาท จังหวัดสุรินทร์

Page/Face book :  https://www.facebook.com/boonththailand

เบอร์โทรศัพท์ 087 - 9564396

ความเป็นมาโดยย่อ :

เมื่อปี 2554 สวนกล้วยหอมและพันธุ์ไม้บ้านไพล เป็นการเพาะปลูกเฉพาะกล้วยหอมทองเท่านั้น ต่อมาได้พัฒนาเป็นศูนย์เรียนรู้ด้านการเพาะพันธุ์ไม้ต่างๆ และการขยายพันธุ์พืช รวมถึงการผลิตดินปุ๋ยสำหรับปลูก ปัจจุบัน เป็นแหล่งเรียนรู้สำหรับผู้ที่สนใจ ประชาชนทั่วไปสามารถเข้าไปศึกษาเรียนรู้ได้ 

5.ผู้สำรวจ: นางสาวประณัฏฐ์จรี  ตั้งใจดีตำแหน่ง ครู กศน.ตำบล 

โทร: 098 - 2845882

6.ลักษณะกิจกรรมของแหล่งเรียนรู้

         สวนกล้วยหอมและพันธุ์ไม้บ้านไพล กิจกรรมแหล่งเรียนรู้ คือ เป็นที่ศึกษาเรียนรู้เกี่ยวกับ การเพาะปลูกพันธุ์ไม้พื้นถิ่น และพันธุ์ไม้เศรษฐกิจต่างๆ พืชผักสวนครัว การขยายพันธุ์พืชและการผลิตดินปุ๋ยสำหรับปลูก

7.จุดเด่น

            สวนกล้วยหอมและพันธุ์ไม้บ้านไพล เป็นแหล่งเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงและผลผลิตทางการเกษตร การเพาะพันธ์ไม้พื้นถิ่น และการเพาะพันธุ์ไม้เศษฐกิจต่างๆ รวมถึงการผลิตดินปุ๋ยพร้อมปลูก 

8.ผลงาน/รางวัลที่ได้รับ/ความภาคภูมิใจ

                ได้รับเกียรติบัตรในด้านการเป็นปราชญ์สัมมาชีพ จากกรมการพัฒนาชุมชน และได้รับเชิญเป็นวิทยากรจากหน่วยงานต่างๆ และได้รับเกียรติบัตรด้านการเป็นวิทยากรผู้ประกอบการดีเด่นด้านการเกษตร จากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสุรินทร์

รูปเจ้าของแหล่งเรียนรู้

คุณบุญธรรม  ทวีสิน