ทำเนียบแหล่งเรียนรู้ในชุมชน

กศน.ตำบล.....ไพล..... : ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอปราสาท

 สำนักงาน กศน.จังหวัดสุรินทร์

1.ชื่อแหล่งเรียนรู้  : สวนเศรษฐกิจพอเพียง โคก หนอง นา โมเดล บ้านโสนก

2.เจ้าของแหล่งเรียนรู้/ผู้รู้/ปราชญ์ : นางสุชีพ อย่าเสียสัตย์

3.ที่ตั้ง : 100 หมู่ 8 บ้านโสนก ตำบลไพล อำเภอปราสาท จังหวัดสุรินทร์

Page/Face book :  -

เบอร์โทรศัพท์ 088 - 4741471

ความเป็นมาโดยย่อ :

สวนเศรษฐกิจพอเพียง โคก หนอง นา โมเดล บ้านโสนก เกิดจากเจ้าของสวน ทำนาข้าวอินทรีย์เป็นทุนเดิมอยู่แล้ว รวมถึงเลี้ยงหมู เลี้ยงวัว และเลี้ยงไก่ 

ทั้งนี้เจ้าของสวนได้ตระหนักถึงปัญหาดังกล่าวดีจึงหาทางที่จะลดความเสี่ยงในอาชีพและการดำเนินชีวิตดังกล่าวโดยพยายามที่จะพัฒนาดำเนินชีวิตแบบเกษตรอินทรีย์ตามวิถีแห่งความพอเพียง

5.ผู้สำรวจ: นางสาวประณัฏฐ์จรี  ตั้งใจดี  ตำแหน่ง ครู กศน.ตำบล 

โทร: 098 - 2845882

6.ลักษณะกิจกรรมของแหล่งเรียนรู้

         สวนเศรษฐกิจพอเพียง โคก หนอง นา โมเดล บ้านโสนก กิจกรรมแหล่งเรียนรู้ คือ เป็นที่ศึกษาเรียนรู้เกี่ยวกับการทำนาข้าวเกษตรอินทรีย์ การเลี้ยงสัตว์ต่างๆ เช่นการเลี้ยงวัว เลี้ยงหมู การเลี้ยงไก่ และการปลูกผัก ผลไม้ต่างๆมากมาย  ได้รับการฝึกอบรมโครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบ ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิต ตามหลักเกษตรทฤษฎีใหม่ ประยุกต์สู่โคก หนองนา โมเดล

7.จุดเด่น

            เป็นแหล่งเรียนรู้ตามแนวพระราชดําริเศรษฐกิจพอเพียงและผลผลิตทางการเกษตร

8.ผลงาน/รางวัลที่ได้รับ/ความภาคภูมิใจ

            - ได้รับเกียรติบัตรจากพัฒนาการอำเภอปราสาท ให้เป็นโคก หนอง นา โมเดล ของตำบลไพล

รูปเจ้าของสวน

นางสุชีพ อย่าเสียสัตย์