โครงการอบรมให้ความรู้ประวัติศาสตร์ชาติไทยและบุญคุณพระมหากษัตริย์ไทย สมัยกรุงรัตนโกสินทร์ สำหรับนักศึกษา กศน.ปราสาท ภาคเรียนที่1/2563 ณ กศน.ตำบลไพล อำเภอปราสาท จังหวัดสุรินทร์