ประเมินระดับการรู้หนังสือของนักศึกษา กศน.ตำบลไพล (การอ่านออกเขียนได้) วันที่ 11 สิงหาคม 2563