กศน.ตำบลไพล ออกหน่วยบริการอำเภอยิ้มเคลื่อนที่ร่วมกับส่วนราชการต่างๆ โดยการนำผลิตภัณฑ์ชุมชน ศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน ตำบลไพล ที่สนับสนุนโดย กศน.อำเภอปราสาท ได้มาแสดงและจำหน่าย พร้อมกับกิจกรรมห้องสมุดเคลื่อนที่ กิจกรรมการรักการอ่าน กิจกรรมวาดภาพระบายสี