โครงการอบรมให้ความรู้ประวัติศาสตร์ชาติไทย และบุญคุญพระมหากษัตริย์ไทย สมัยกรุงรัตนโกสินทร์ สำหรับนักศึกษา กศน.อำเภอปราสาท ภาคเรียนที่ 2/2563 จัด ณ กศน.ตำบลไพล วันที่ 5 มกราคม  2564