กล่าวเปิดโครงการ โดยท่าน ผู้อำนวยการ ศูนย์ กศน.อำเภอปราสาท

นางอรสา  สุภารี

ท่านวิทยากร

วิทยากรและคณะ

ท่าน ผู้อำนวยการ ศูนย์ กศน.อำเภอปราสาท ได้ชี้แนะแนวทางและให้กำลังใจบุคลากร

ครู กศน.ตำบลไพล ได้เข้าร่วมประชุม

ครูศูนย์การเรียนชุมชน ตำบลไพล 

ได้เข้าร่วมโครงการนี้ด้วย

 

ร่วมถ่ายภาพหมู่คณะ