โครงการพัฒนาเศรษฐกิจดิจิทัลชุมชน ไตรมาส 3 ปีงบประมาณ 2565

จัด ณ บ้านตะแบก หมู่ 7 ตำบลไพล อำเภอปราสาท จังหวัดสุรินทร์