กศน.ตำบลไพล
บุคลากร


ชื่อ - สกุล : นางสาวประณัฏฐ์จรี ตั้งใจดี

ตำแหน่ง : ครู กศน.ตำบลไพล
หน้าที่ : จัดการเรียนการสอน และส่งเสริมอาชีพ
เบอร์โทร. : 098-2845882
เว็บไซต์ :ชื่อ - สกุล : นายคุณภัทร อินทรนุช

ตำแหน่ง : ครูศูนย์การเรียนชุมชน
หน้าที่ : ส่งเสริมและจัดการเรียนการสอน
เบอร์โทร. : 087-6924811
เว็บไซต์ :